Monday, April 3, 2017

Phelan Burgoyne Trio - Unquiet Quiet (2017)1. Imubasam 03:17
2. The Midnight Train To Malmo 07:30
3. Thomas 04:29
4. Quiet Unquiet 1 00:56
5. Green T 06:16
6. Purple Z 08:29
7. Quiet Unquiet II 00:19
8. Afterthought 02:39

Martin Speake (alto saxophone)
Rob Luft (electric guitar, acoustic guitar)