viernes, 30 de noviembre de 2012

Sadao Watanabe - Echo (1979)


Sadao Watanabe - alto sax, flute, sopranino, percussion
Hideo Miyata - tenor sax, percussion
Terumasa Hino - flugelhorn, percussion, congas
Hiroshi Fukumura - trombone, percussion
Masahiro Tanaka - french horn
Masabumi Kikuchi - piano
Takehiro Honda - piano, electric piano
Fumio Itabashi - piano, percussion
Kazumi Watanabe, Yoshiaki Masuo and Masyuki Takayanagi - guitar
Yoshio Suzuki, Mitsuaki Furuno, Gary Peacock - bass
Isao Suzuki - bass, percussion
Akira Okazawa - electric bass
Motohiko Hino - drums
Masahiko Toashi, Fumio Watanabe - drums, percussion
Arihide Kurata - drums


1. Kijiji 3:03
2. Mbali Africa 2:25
3. Tanzania E 5:17
4. Upepo 1:50
5. Habari Yako 6:51
6. Pastoral 10:55
7. Green Air 5:02
8. Echo 6:24

JAZZZZ61

Kijiji